Algemene Voorwaarden

Artikel 1 | Algemeen
1.1. Definities:
a. Helpmijnhuisinrichten te Nootdorp, is de gebruiker van deze algemene voorwaarden; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27179012, gevestigd aan Kooikerlaan 4, 2631 SZ Nootdorp (hierna HMHI).
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met HMHI een overeenkomst sluit;
c. Overeenkomst: de opdracht, als zijnde de afspraakbevestiging en/of factuur, van HMHI aan de opdrachtgever.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met HMHI. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. HMHI en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 | Uitvoering van de opdracht
2.1. HMHI draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.
2.2. Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het object, worden door of namens de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever kan HMHI aanwijzen om als gemachtigde van de opdrachtgever op te optreden. Het inschakelen van deze derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever.
2.3. HMHI houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden, voor zover noodzakelijk.

Artikel 3 | Termijnen en/of Levertijd
3.. Termijnen en/of levertijd die worden afgesproken voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4 | Verkregen informatie en documenten
4.1. De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 | Prijs
5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld.
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door HMHI te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdracht is overeengekomen tot gedurende 6 maanden na datum opdrachtbevestiging.

Artikel 6 | Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden volgens de op de factuur overeengekomen betalingstermijn.
6.2. Bij geen, een onvolledige of niet tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3. Wanneer de opdrachtgever besluit het Advies of Ontwerp, om welke reden dan ook, niet uit te voeren dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.
6.4. Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan HMHI onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt HMHI hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. HMHI is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
6.5 Bij annuleren voor aanvang van de opdracht zijn de annuleringskosten 20% van het factuurbedrag (excl. reiskosten) voor gemaakte kosten en gederfde winst.
6.6 Indien bij annuleren de ontwerpwerkzaamheden geheel of gedeeltelijk zijn uitgevoerd dan dient het volledige bedrag te worden voldaan.

Artikel 7 | Aansprakelijkheid
7.1. HMHI kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. HMHI is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door HMHI geleverde dienst(en).
7.2. HMHI is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Aan tekeningen gemaakt door HMHI kunnen geen rechten worden ontleend. HMHI is geen architect of bouwkundige. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HMHI aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan HMHI worden verstrekt. Heeft de opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is HMHI niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan HMHI zijn verstrekt, heeft HMHI het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4. HMHI is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat HMHI is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor HMHI kenbaar behoorde te zijn.
7.5. De opdrachtgever vrijwaart HMHI of door HMHI ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Mocht HMHI toch door derden worden aangesproken, dan staat de opdrachtgever HMHI zowel in als buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de opdrachtgever dit na, dan is HMHI gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die HMHI hierdoor maakt zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7.6. HMHI is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.7. Indien HMHI desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.8. Alle aanspraken jegens HMHI die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij HMHI zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 8 | Overmacht
8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt HMHI ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar HMHI geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 | Klachtenregeling
9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of per email aan HMHI kenbaar te worden gemaakt, na deze termijn komt de mogelijkheid om een klacht in te dienen te vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal HMHI de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of per email kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door HMHI worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. HMHI zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10 | Diversen
10.1. HMHI is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
10.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is HMHI gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
10.3. HMHI is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift HMHI tot mededeling verplicht.
10.4. HMHI heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat HMHI de opdracht heeft uitgevoerd.
10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en HMHI is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.
10.6. De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door HMHI gebruikt kunnen worden.
10.7. Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.
10.8. Alle inhoud van de website, email, offertes, facturen, opdrachtbevestigingen en andere correspondentie is met grote zorg samengesteld. HMHI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en aan de inhoud kan geen enkel recht worden ontleend.
10.9. Alle teksten, grafische elementen, logo’s, afbeeldingen, foto’s en andere vormgevingen zijn eigendom van HMHI of haar licentiegevers. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HMHI.
10.10. Het interieurontwerp wordt aangeleverd in bestanden zoals PowerPoint en PDF of in een ander universeel bestand. Het originele ontwerpbestand (SKP) is intellectueel eigendom van HMHI en wordt niet meegeleverd. Uitgewerkte ontwerptekeningen voor het produceren van meubelmaatwerk kunnen tegen uurtarief worden vervaardigd.